bescherming Romeins Erfgoed

 

 


“Op 21 oktober 2016 heeft het Nijmeegse College van B&W een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 31 woningen in ‘Koningsdaal’ (Waalfront). Zonder voorafgaand archeologisch onderzoek zouden daarbij heipalen dwars door de Romeinse laag worden geslagen. Het Cultuurhistorisch Platform Rijk van Nijmegen (CPRN), waarvan de AWN Afdeling Nijmegen e.o. lid is, heeft samen met Wijkvereniging Ons Waterkwartier hiertegen bezwaar aangetekend en met succes! Uit de reactie van de gemeente op het bezwaar blijkt dat een zorgvuldige omgang met het Nijmeegse erfgoed weer voorop staat, aldus onderstaand persbericht.”

 

 

 

CPRN Cultuurhistorisch Platform Nijmegen

Persverklaring 31 januari 2017

Bezwaarschrift dwingt gemeente tot bescherming Romeins Erfgoed

Op 30 november hebben Wijkvereniging Ons Waterkwartier en CPRN bezwaar gemaakt tegen het besluit van B&W Nijmegen – dd 21 oktober 2016 – om een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 31 woningen in blok 8 en 9 van 'Koningsdaal'. Piet Timmermans, voorzitter CPRN, heeft de bezwaren van CPRN en Wijkvereniging mondeling toegelicht in een hoorzitting op 22 december. Het eerste bezwaar betreft dat de gemeente Nijmegen vergunning had verleend om zonder voorafgaand onderzoek heipalen te slaan door de Romeinse laag heen. Bovendien maakten wij er bezwaar tegen dat de gemeente geen plan heeft voor tot leven wekken van het Romeins verleden in de nieuwe wijk. Wij zagen in dat deze vergunning een precedent zou vormen voor de vergunningen op volgende locaties.

Door B&W is op 12 januari een besluit genomen op ons bezwaar. In dat besluit erkent wethouder Velthuis namens B&W dat hij fouten heeft gemaakt. “Ik ben van mening dat er in eerste instantie een onvolledig besluit is genomen. Naar aanleiding van uw bezwaarschrift heb ik alsnog -zoals de planvoorschriften voorschrijven- een schriftelijk advies ingewonnen bij de archeologisch deskundige.” En in de toelichting schrijft de wethouder: “Deze heeft een rapport uitgebracht ... bovendien heeft er een archeologisch booronderzoek plaatsgevonden ... waarvan de conclusies zijn opgenomen in de rapportage 7 december 2016.” Het advies van de geraadpleegde archeoloog is dat onder zekere voorwaarden heipalen tot maximaal 2% van het areaal in blok 8 en 9 kunnen worden toegestaan. De afdeling archeologie van de gemeente Nijmegen zal toetsen of het nieuwe palenplan voldoet aan de conclusies van de door de gemeente Nijmegen ingeschakelde archeoloog.

Hoewel het dus blijft toegestaan om tot 2% van het Romeinse erfgoed in blok 8 en 9 te vernietigen, zien wij dit besluit toch als een belangrijk keerpunt in de omgang van de gemeente Nijmegen met het Romeinse erfgoed in het Waalfront. De zorgvuldige omgang met dat erfgoed staat weer voorop, en dat biedt goede kansen op bescherming, onderzoek en visualisatie. Daarop zullen CPRN en Wijkvereniging graag inspelen. Wij hebben hieruit twee conclusies getrokken.

 

Ulpia Noviomagus

1. Wethouder Velthuis erkent dat hij, alvorens een vergunning te verlenen, eerst een schriftelijk advies bij de archeologisch deskundige had moeten inwinnen. Hij erkent ook dat B&W desondanks de vergunning hebben verleend en dat het advies en aanvullend onderzoek er pas zijn gekomen na ons bezwaar. Daarbij zal het zeker hebben geholpen dat ook de provincie Gelderland gelijkluidende bezwaren bij de gemeente had ingediend, een zeer ongebruikelijke stap. Verder schrijft wethouder Velthuis dat toekomstige bouwplannen op andere blokken steeds opnieuw moeten zijn voorzien van een schriftelijk advies van de archeologisch deskundige indien de bodem wordt verstoord. De wethouder erkent dus niet alleen zijn fouten, maar is dus ook bereid zijn leven te verbeteren. Wij zijn blij met deze erkenning van fouten en de daarop doorgevoerde correctie. Maar evenzeer zijn wij zeer teleurgesteld dat wij om dit te bereiken een bezwaarschrift moesten indienen. Desondanks zijn wij bereid om de conclusies van de archeologen over te nemen. Daarom zullen wij de bezwaarprocedure niet voortzetten bij de bestuursrechter in Arnhem.

2. Door ons bezwaar is zeker gesteld dat bij alle nieuwe bouwplannen de bestemmingsplan- regels over de omgang met het Romeinse erfgoed strikt zullen worden nageleefd. Dat versterkt de bescherming van het Romeinse erfgoed aanzienlijk. Deze bescherming staat voor CPRN en Wijkvereniging echter niet op zichzelf. Wij hebben hoge ambities voor de omgang met de cultuurhistorische waarden in het Waalfront-West. Hierover hebben we inmiddels een constructief overleg gevoerd met de directie OBW. Mede op basis van dit overleg hebben wij onze visie op de doorwerking van het Romeinse verleden uitgewerkt, samen met onze plannen voor Fort Krayenhof en het industiele erfgoed. Dit actieplan Cultuurhistorie Waalfront zullen we binnenkort in een aparte verklaring openbaar maken.

Piet Timmermans, voorzitter CPRN (woordvoerder over deze verklaring, 06-51901654)

Ruud de Vries, Voorzitter Wijkvereniging Ons Waterkwartier.

Deel deze pagina:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn